ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
Vijapur Zileya Navodya Kannda Sahitya
Author Name :
Shrishail Pujari
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4793
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
«eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ®Æè CªÀjVgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. D zÀȶ֬ÄAzÀ E°è ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À PÀæªÀÄ¢AzÀ D PÁ®zÀ ¸Á»vÀåzÀ M®ªÀÅ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀ£É ¹¢ÞUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹ CzÀgÀ®Æè ¥sÀ.UÀÄ.ºÀ¼ÀPÀnÖ, ºÀqÉðÃPÀgÀ ªÀÄAd¥Àà, ªÀÄzsÀÄgÀ ZÉ£ÀßgÀÄ, ²æÃgÀAUÀgÀÄ, ¹A¦ °AUÀtÚ, gÀA.²æÃ.ªÀÄÄUÀ½, ¦.zsÀƯÁ, gÉêÀ¥Àà PÁ¥À¸É, JZï.n.¸Á¸À£ÀÆgÀ, ©.n.¸Á¸À£ÀÆgÀ PÀ«UÀ¼À PÉÆqÀÄUÉ JAvÀºÀzÉA§ÄzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä AiÀÄw߸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Keywords :
  • संत नामदेव,परंपरा,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.