ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
संत ज्ञानेश्वर : मतमतांतरे व समाजमनातील स्थान
Author Name :
शिवाजी काळे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4794
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
वारकरी संप्रदायाच्या प्रारंभ काळात संत नामदेव व संत ज्ञानदेव यांच्या प्रभावामुळे अनेक जातीतील संत पंढरपुरी जमा होत गेले.पांडुरंगावर अपार श्रद्धा असलेले नामदेव आणि लहान वयातच अफाट बौध्दिक सामर्थ्याचा चमत्कार घडवणारे ज्ञानदेव यांच्या सानिध्यामुळे वारकरी संप्रदाय जनमानसात रुजण्यास मदत झाली.
Keywords :
  • Services,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.