ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
Yadagiri Zilleya Jaina Smarakagalu
Author Name :
Ramadevi Basavraj
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4899
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
PÀ£ÁðlPÀzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÁd ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D½, C½zÀÄ G½zÀÄ ºÉÆÃVªÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀæZÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, PÀ¯É,¸Á»vÀå, ¸ÁA¸ÀÌøwAiÀÄ vÀªÀgÀÆgɤ¹zÉ. EzÀPÉÌ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄÆ ºÉÆgÀvÁV®è. PÀ£ÁlPÀzÀ £ÀÆvÀ£À f¯ÉèAiÀiÁzÀ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ®Æ ºÀ®ªÁgÀÄ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D½éPÉ ªÀiÁr eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ, »AzÀÆ, ªÀÄĹèA, ºÀ®ªÁgÀÄ zsÀªÀÄðUÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÀݪÀÅ. AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ®Æ eÉÊ£À.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.