ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
जालना जिल्हयातील शासकीय आरोग्य सेवा-सुविधांचा उपलब्धता - एक भौगोलिक अभ्यास
Author Name :
दादासाहेब सुदामराव गजहंस, शेजवळ संदीप रतनराव
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-6312
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
अरोग्य आणि आजार यांनी राजकीय आणि भौगोलिक मर्यादा केव्हाच ओलांडलेल्या आहेत. कोणतेही रोग पृथ्वीतलावावरील कोणत्याही मानवी वस्तीत आढळू शकतात. इतकेच नव्हे तर जगातील कोणत्याही भागातील दुसÚया सामाजिक जीवनावर परिणाम घडवून आणत असतो. म्हणून रोग, आजार यास काहीजण
Keywords :
  • शासकीय आरोग्य सेवा-सुविधां,जालना जिल्हय,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.